top of page

De Ziekenzalving

"Is iemand onder u ziek? Laat hij de priesters van de gemeente roepen; zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkaar, opdat gij genezing moogt vinden. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel." (Jak. 5,14-16)

De Heer roept op de zieken bij de priesters te brengen!

 

Het sacrament van de zieken is bedoeld voor allen die ernstig ziek zijn of in levensgevaar opdat ze gesterkt worden en genezen of verzoend met God in vrede kunnen sterven.

Allen een priester kan het Sacrament van de ziekenzalving toedienen. Diakens en pastoraal werkers kunnen dit niet. 

Het is goed de ziekenzalving bij volle bewustzijn te ontvangen en niet te wachten tot men buiten kennis is.

 

Natuurlijk kan het i geval van nood ook op het laatste nippertje. Het is echter veel beter dit in het bijzijn van de familie te ontvangen.  

Een overledene kan geen ziekenzalving ontvangen, het sacrament is voor de levenden.

Bij het sacrament van de ziekenzalving zalft de priester het hoofd en de handen van de zieke met olie. Deze olie is speciaal voor dit sacrament door de bisschop gewijd. Tijdens de zalving spreekt de priester gebeden uit om troost en verlichting en genezing van God te verkrijgen.
 

Vooraf aan het sacrament wil de priester kort alleen zijn met de zieke voor een persoonlijk gesprekje.

Bij voorkeur vraagt men de pastoor van de parochie (0478-58 15 75) maar ook kan men in geval van nood en bij afwezigheid van de pastoor de nooddienst vragen (deken Smeets uit Venray) 0478-550 740. Een priester uit de regio zal zo snel mogelijk een afspraak met u maken. Houdt u rekening met de zaterdagavond en zondagochtend. Er zijn dan veel vieringen, waarin de meeste priesters bezet zijn.

bottom of page