top of page

Kerkbijdrage / ANBI-status

De parochie is aangewezen op uw bijdrage! 

De parochie is financieel afhankelijk van de bijdragen van de parochianen. Het onderhoud van de kerken, de verwarming, de personeelskosten en de kosten voor de liturgie en het diaconaat. Het moet allemaal betaald worden. Hiervoor hebben we uw steun hard nodig. Een vast tarief is er in principe niet wel een richtlijn vanuit het Bisdom. Als richtlijn vanuit het Bisdom stelt men 1% van het netto inkomen worden gehanteerd per jaar.

We zijn dankbaar voor uw vrijgevigheid!

Als parochiefederatie zijn wij een ANBI en is uw gift (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. Voor meer informatie over kerkbijdrage kunt u zich wenden tot onze penningmeester.

Zij die, minimaal vier jaar voorafgaand aan de (rouw / trouw) dienst, kerkbijdrage hebben betaald in onze parochie met een minimum van € 100 per jaar, hoeven geen kosten te betalen.

 

Bruidsparen kunnen geen rechten doen gelden vanwege de kerkbijdrage van hun ouders wanneer ze niet meer thuis wonen. 

Heeft u vragen over uw (periodieke) gift neemt u dan gerust contact op met onze penningmeester  of mailt u ons d.m.v. het contactformulier

 

Bankgegevens van de federatie:

 

RK kerkbestuur H. Catharina        NL29RABO 0128102292

 

Antonius van Padua Veulen          NL23RABO 0128102594

 

OLV. Onbevl. Ontv. Heide             NL25RABO 0153904461

 

 

ANBI Publicatieplicht Bisdom

 

                          Vanuit de Rooms-Katholieke Kerkprovincie In Nederland is gewerkt aan een landelijke
                         ANBl-site voor de bisdommen, parochies en andere katholieke instellingen.
                         Zoals eerder aangekondigd zal voor wat betreft de parochies het bisdom ervoor zorgdragen dat alle
                         benodigde gegevens tijdig worden gepubliceerd.
                              
De landelijke ANBl-site is, vanaf de laatste week van december 2015 operationeel.

Voor het bestuurlijk samenwerkingsverband, dat bestaat uit meerdere parochies die elk nog een aparte juridische entiteit hebben, betekent dit het volgende:

Voor iedere rechtspersoon (‘oorspronkelijke’ parochie) komt er een publicatiewebsite die te benaderen is via de volgende link:

 

Parochie H. Catharina                                      Leunen https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE331

Parochie H. Antonius van Padua                    Veulen  : https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE338

Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen   Heide    : https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE336

 

Eén van de gegevens die gepubliceerd moeten worden, is het zogeheten RSlN-nummer.

Dit Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer is de vervanger van het vroegere fiscaal nummer. Ook hier geldt dat elke parochie als individuele juridische entiteit een eigen RSIN-nummer heeft. De parochies binnen het samenwerkingsverband staan bij de belastingdienst geregistreerd onder het volgende RSlN-nummer:

 

Parochie H. Catharina                                       824127912

Parochie H. Antonius van Padua                     824125678

Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen    824114450

 

Bij het aangaan van een periodieke schenking dient in de toekomst de correcte tenaamstelling en het bijbehorende RSlN-nummer ingevuld te worden. Voor de overeenkomsten die mogelijk in de afgelopen jaren zijn afgesloten onder het landelijke RSlN-nummer van de Rooms Katholieke Kerkprovincie, wordt u als eventuele schenker via deze weg geïnformeerd over deze wijziging van het RSIN-nummer.

bottom of page